Rapport Innovatie van complexe wondzorg

Nieuws Wondzorg Rapport Innovatie van complexe wondzorg

Hierbij een beknopte samenvatting inclusief een aantal kanttekeningen van het onlangs verschenen rapport over complexe wondzorg. In opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza)is onderzoek gedaan naar potentiele besparingen van complexe wondzorg en naar de mogelijkheid prestatieomschrijvingen (inclusief een vergoedingstarief) vast te stellen. In de bijlage treft u het volledige rapport aan.

 

Complexe wondzorg is in Nederland een belangrijk aandachtsgebied. Circa 500.000 patiënten hebben een complexe wond en komen in aanmerking om door een gespecialiseerd Wond Expertise Centrum behandeld te worden. Gesteld wordt dat het lastig is om uit te rekenen hoeveel kosten op dit moment gemoeid zijn met complexe wondzorg omdat deze niet systematisch worden vastgelegd.

Besparingen

 

De behandeling van een patiënt met een complexe wond in een gespecialiseerd Wond Expertise Centrum bespaart minimaal 1.300 euro aan kosten ten opzichte van een reguliere behandeling in de 1e en 2e lijn. De besparingen worden hoofdzakelijk gerealiseerd door een kortere behandeltijd en minder materiaal gebruik . De cijfers zijn gebaseerd op resultaten behaald door Mitralis Expertise Centrum Wondzorg en het Kenniscentrum Wondbehandeling Zorggroep Midden en Noord Limburg. In het rapport zijn vijf scenario’s opgenomen waarbij het besparingspotentieel in 10 jaar tijd varieert van 163 miljoen tot 1,2 miljard euro.

Zorgprestatie eerste lijn

 

Gespecialiseerde wondcentra met een sterke verankering in de eerste lijn kennen geen reguliere bekostiging van complexe wondzorg. De bekostiging vindt nu plaats via een combinatie aan regelingen. Om te zorgen dat de behandeling van complexe wondzorg geen hinder ondervindt van op stapel staande wijzigingen in de eerste lijn* is de Nza voornemens, indien dat nodig mocht zijn, een voorlopige reguliere prestatie (innovatie) complexe wondzorg vast te stellen.

 

* Voor de huisarts zijn er mogelijkheden in het kader van M&I vergoedingen, per 1 jan gaat dit systeem over naar een nieuw bekostigingsmodel. Bekostiging van thuiszorg vindt nu plaats vanuit de AWBZ, per 1 jan 2015 gaat extramurale verpleging (thuiszorg) over naar de Zorgverzekeringswet.
Kortom veel beweging in de markt.

Prestatiebeschrijving innovatieve complexe wondzorg

 

Om te kunnen komen tot een prestatieomschrijvingen met tarief is vastgesteld welke activiteiten onder innovatieve complexe wondzorg vallen. Het Capgemini rapport benoemt een zevental activiteiten:

 

1. Triage en afstemming met de medisch specialist
2. Opstellen behandelplan en casemanagement/coördinatie van zorg in de keten
3. Behandeling en verzorging van wonden door het gespecialiseerde wondteam
4. Verzorging van wonden door verpleegkundigen van de thuiszorg (optioneel)
5. Versterking van verbandmiddelen (optioneel)
6. Advies betreffende leefstijlverbetering
7. Kennisbevordering en – verspreiding in de keten

 

Diagnostiek door een huisarts of medisch specialist is geen onderdeel van de prestatiebeschrijving.

Tariefvorm

 

Om te komen tot een tarief liggen nu drie varianten voor, een verrichtingen tarief, een tarief per traject of een combinatie tarief. Het trajectmodel gaat uit van één prestatie voor het gehele behandeltraject ongeacht het aantal consulten. Een verrichtingen tarief sluit aan bij de huidige financiering. Een traject vergoeding komt het meest tegemoet aan het belonen van betere zorguitkomsten.

Wie mag declareren?

 

De prestatie complexe wondzorg mag straks gedeclareerd worden door alle Wond Expertise Centra die voldoen aan gestelde voorwaarden. De ‘kwaliteitscriteria voor Wondexpertisecentra” van V&VN, CBO en WCS zijn daarbij een belangrijke leidraad.

Excen WEC’s

 

Excen beschikt, met circa 30 aangesloten WEC’s over efficiency en uitkomstendata die de conclusies van dit rapport ondersteunen. De financiële onderbouwing in het Capgemini rapport is zwak en had veel beter kunnen zijn wanneer Excen gevraagd zou zijn deel te nemen aan het onderzoek. Doordat Excen WEC’s gebruik maken van de bestaande infrastructuur in 1e en 2e lijn liggen de kosten per patiënt overigens lager dan bij zelfstandige Wond Expertise Centra. Excen WEC’s voldoen aan de kwaliteitscriteria voor Wondexpertisecentra en komen daarmee in aanmerking om gebruik te maken van de nieuwe zorgprestatie.

Hoe verder?

 

De komst van een eigen zorgprestatie betekent een enorme stap voorwaarts in de ontwikkeling van de complexe wondzorg. Verwacht mag worden dat de complexe wondzorg, conform het kabinetsbeleid, daardoor meer richting eerste lijn verschuift. Excen beschikt inmiddels over een gedetailleerd anderhalvelijns WEC concept wat daarop inspeelt en wat tevens de regierol van- en patiënten flow naar het ziekenhuis borgt.

 

Wilt u daarover meer weten dan komen wij dat graag in een individueel gesprek toelichten.

 

Met hartelijke groeten

 

Kok van der MeijHier downloaden:
Bijlage: Rapport Innovatie van complexe wondzorg, Capgemini Consulting juli 2014