Value based healthcare, wondzorg in uw praktijk

In Nederland krijgen jaarlijks circa 500.000 patiënten te maken met complexe wonden. Natuurlijk verdienen zij de allerbeste zorg. Het streven is die te bieden tegen zo laag mogelijke integrale kosten. Uw regie speelt een belangrijke rol om dit te realiseren. Excen wil u graag helpen bij deze uitdaging. Het heeft de voorkeur wondzorg zoveel mogelijk vanuit de eerste lijn te geven. De patiënt krijgt de zorg dan in zijn vertrouwde omgeving. Kennisverhoging en inzet van innovatieve technologie maken een meetbare kwaliteitsverhoging mogelijk, waardoor wonden sneller genezen en recidivering vermindert.

Excen, partner in regie

Verbetering van de kwaliteit en betaalbaarheid van wondzorg vraagt om een continue en gezamenlijke inspanning. Excen speelt hierin landelijk een grote rol door de regiefunctie te vervullen tussen de eerste- en tweedelijns wondzorg. Het zorgt ervoor dat er in een hele regio met hetzelfde zorgprotocol wordt gewerkt. Excen gebruikt de resultaten uit het meten van de wondzorg om het zorgprotocol te monitoren en zo nodig aan te passen. Hiermee wordt inzichtelijk welke zorg en verbandmiddelen bij een bepaalde wond tot de beste uitkomsten en de laagste integrale kosten leiden. Trainingen op het gebied van wondzorg borgen de kwaliteit in de gehele keten. Kennisdeling tussen de diverse lijnen en disciplines zorgt dat alle deelnemers die betrokken zijn bij het zorgpad de juiste kennis en kunde op het gebied van wondzorg krijgen en/of behouden.

Anderhalvelijnszorg, in de huisartsenpraktijk

Een snelle en juiste wonddiagnose in de eerste lijn bespoedigt een effectief herstel. Dit resulteert in lagere kosten. Excen helpt u om deze diagnostiek bij u in de huisartsenpraktijk te kunnen uitvoeren. Hiervoor krijgt u ondersteuning van een verpleegkundig specialist van Excen/QualityZorg, bij de wondzorg en het diagnosticeren van wonden. Deze verpleegkundig specialist schoolt ook de praktijkmedewerkers/ondersteuners. Zo kan de wondzorg zoveel mogelijk vanuit de eerste lijn plaatsvinden. Patiënten die complexe zorg nodig hebben, worden direct doorverwezen naar een Wond Expertise Centrum in de tweede lijn. Ze worden weer terug verwezen naar de eerste lijn zodra de situatie dit toelaat. De wondzorg in de gehele keten is gebaseerd op één transmuraal medisch wondprotocol. Dit maakt het mogelijk de zorg dichtbij de patiënt thuis te organiseren. De uitvoering gebeurt door professionals met specifieke wondkennis, waarbij de wondbehandeling voortdurend gemonitord wordt via het transmurale wond EPD PatDoc.

Samenwerking met QualityZorg, gespecialiseerde thuiszorg

Excen werkt nauw samen met QualityZorg. Deze gespecialiseerde thuiszorgorganisatie beschikt over een team hoogopgeleide verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen. Allen met de juiste ervaring en deskundigheid op het gebied van wondzorg. QualityZorg werkt volgens vaste protocollen die in overleg met de gehele keten zijn afgesproken. Patiënten ontvangen daarmee thuiszorg die naadloos aansluit op zorg elders in de keten. Alle QualityZorg zorgprofessionals zijn voorzien van een iPad met daarop het wondzorg EPD PatDoc. Hierin wordt het patiëntendossier aangelegd en de behandeling inclusief foto’s bijgehouden. Indien gewenst kan verbinding gelegd worden met andere zorgprofessionals in de keten om snel te kunnen inspelen op actuele zorgvragen. Hierdoor kunnen patiënten de zorg zoveel mogelijk in de thuissituatie ontvangen. Dit leidt tot meetbaar snellere genezing.