Multidisciplinaire en transmurale wondzorg

Nederland telt jaarlijks circa 500.000 patiënten met complexe wonden. Zij verdienen de allerbeste zorg. Onze belangrijkste opdracht is de beste resultaten bieden tegen de laagste integrale kosten. Excen weet dat de regie houden over de wondzorg van uw verzekerden in de gehele keten een uitdaging is, en helpt u hier graag bij. Patiënten met complexe wonden zijn gebaat bij een adequaat kennisniveau van behandelaars, kennisdeling op het gebied van zorginnovatie en eenduidigheid in het gebruik van materialen. De wondzorg hoort transmuraal gegeven te worden, waarbij kwaliteitsverbetering, toegankelijkheid en doelmatigheid van de zorg kernpunten zijn. We zijn in staat een meetbare kwaliteitsverhoging te realiseren door te werken met een multidisciplinaire en transmurale aanpak, met als pijlers kennisverhoging en technologische innovatie.

Zorgtraject (ketenzorg)

Een snelle en juiste wonddiagnose in de eerste lijn bespoedigt effectief herstel en resulteert in lagere kosten. Excen biedt ondersteuning om deze diagnostiek te leveren bij huisartsen. Hiervoor leveren wij de diagnostische apparatuur en de verpleegkundig specialist die de kennis heeft om de diagnostiek uit te voeren. De zorg kan hiermee zoveel mogelijk in de eerste lijn plaatsvinden. Patiënten die complexe zorg nodig hebben, worden direct doorverwezen naar een Wond Expertise Centrum. Zodra de situatie het toestaat worden ze weer terugverwezen naar de eerste lijn.De wondzorg is in de gehele keten gebaseerd op een transmuraal medisch wondprotocol. Dit betekent dat de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt thuis georganiseerd kan worden, door professionals met specifieke kennis op dit gebied. We monitoren de wondbehandeling voortdurend via ons transmurale EPD (PatDoc)

Excen, de regiefunctie

Een gezamenlijke inspanning is nodig om de kwaliteit en betaalbaarheid van wondzorg te beïnvloeden. Excen speelt hierin landelijk een grote rol, door een regiefunctie te vervullen tussen de eerste- en tweedelijns wondzorg, zodat er in de gehele regio met hetzelfde zorgprotocol gewerkt kan worden. De meetresultaten van de wondzorg in het gehele traject vormen de basis voor dit wondzorgprotocol. We maken transparant welke rol artikelen en zorg spelen bij een bepaalde wond om tot het optimale resultaat te komen. Zo kan de beste zorg tegen de laagste integrale kosten geleverd worden. Trainingen op het gebied van wondzorg waarborgen de continue kwaliteit in de gehele keten. Kennisdeling tussen de diverse lijnen en disciplines zorgt ervoor dat alle deelnemers de juiste kennis en kunde op het gebied van wondzorg krijgen en/of behouden.

Zorguitkomsten
We registreren de gehele wondbehandeling. Hierdoor ontstaat er een database van zorguitkomsten en maken we kosten, behandelingsduur en materiaalgebruik inzichtelijk. Deze uitgebreide zorguitkomsten gebruiken wij dagelijks om, gezamenlijk met onze partners, de wondzorg in Nederland te verbeteren.