Multidisciplinaire aanpak

Nederland telt jaarlijks circa 500.000 patiënten met complexe wonden. Ze verdienen de allerbeste zorg. Het streven is die te leveren tegen zo laag mogelijke integrale kosten. De belangrijkste voorwaarde om dit te kunnen realiseren is regie voeren over de gehele wondzorgketen. Excen wil u juist hiermee helpen. Patiënten met complexe wonden zijn gebaat bij deskundige zorgprofessionals, kennisdeling op het gebied van zorginnovatie en eenduidigheid in het gebruik van materialen. Wondzorg transmuraal organiseren maakt verbetering van kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid mogelijk. Ongeacht waar de patiënt zich in de keten bevindt. Werken met een multidisciplinaire aanpak, waarbij gebruik gemaakt wordt van innovatieve technologie, maakt de kwaliteitsverhoging daadwerkelijk meetbaar.

Wond Expertise Centrum (WEC)

Een patiënt die te maken krijgt met een chronische, complexe of lang bestaande wond kan voor diagnostiek terecht bij een van de meer dan veertig Wond Expertise Centra (WEC). Deze zijn verspreid over heel Nederland.Een snelle diagnose door een WEC bespoedigt een effectief herstel en resulteert in lagere kosten. Patiënten die complexe zorg nodig hebben, krijgen adequate behandeling op de poli en worden direct weer terugverwezen naar de huisarts als de situatie dit toelaat. De wondzorg is in de gehele keten gebaseerd op één transmuraal medisch wondprotocol. Hierdoor kan de zorg dichtbij de patiënt thuis georganiseerd worden. De uitvoering gebeurt door professionals met specifieke wondkennis. De wondbehandeling wordt voortdurend gemonitord met het transmurale wond EPD PatDoc.

Excen, partner in regie

De kwaliteit en betaalbaarheid van wondzorg verbeteren vergt een continue en gezamenlijke inspanning. Excen speelt hierin landelijk een grote rol door de regiefunctie te vervullen tussen de eerste- en tweedelijns wondzorg. Het zorgt ervoor dat in een regio met hetzelfde zorgprotocol wordt gewerkt. Excen gebruikt de resultaten die het verkrijgt uit het meten van de wondzorg om het zorgprotocol te monitoren en zo nodig aan te passen. Dit maakt inzichtelijk welke zorg en verbandmiddelen bij een bepaalde wond tot de beste uitkomsten en de laagste integrale kosten leiden. Door trainingen te organiseren op het gebied van wondzorg borgen we de kwaliteit in de gehele keten. Kennis delen tussen de diverse lijnen en disciplines zorgt ervoor dat alle deelnemers die betrokken zijn bij het zorgpad de juiste kennis en kunde op het gebied van wondzorg krijgen en/of behouden.

Samenwerking met Qualityzorg, gespecialiseerde thuiszorg

Excen werkt nauw samen met QualityZorg. Deze gespecialiseerde thuiszorgorganisatie beschikt over een team hoogopgeleide verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen. Allen met de juiste ervaring en deskundigheid op het gebied van wondzorg. QualityZorg werkt volgens vaste protocollen die in overleg met de gehele keten zijn afgesproken. Patiënten ontvangen daarmee thuiszorg die naadloos aansluit op zorg elders in de keten. Alle QualityZorg zorgprofessionals zijn voorzien van een iPad met daarop het wondzorg EPD PatDoc. Hierin wordt het patiëntendossier aangelegd en de behandeling inclusief foto’s bijgehouden. Indien gewenst kan verbinding gelegd worden met andere zorgprofessionals in de keten om snel te kunnen inspelen op actuele zorgvragen. Hierdoor kan de patiënt de zorg zoveel mogelijk in de thuissituatie ontvangen. Dit leidt tot meetbaar snellere genezing.